JMAC นำเสนอการฝึกอบรมที่สามารถปรับแต่งแยกตามแต่ละระดับ แต่ละหัวข้อประเด็นปัญหาได้

การอบรม-Training
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับแต่ละตำแหน่งและบทบาท
JMAC เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับบุคลากร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายผลิต โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ด้านการจัดการไปจนถึงทักษะที่จำเป็นในหน้างาน หลังจากแชร์ประเด็นปัญหาที่กำลังเผชิญในแต่ละประเภทงาน-ธุรกิจ หรือจากตัวผู้ที่จะเข้ารับการอบรม โปรแกรมการฝึกอบรมจะได้รับการออกแบบและปรับแต่งตามความต้องการที่แท้จริง
จุดแข็งของการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมแยกตามระดับโดย JMAC
 1. 1 สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของการฝึกอบรมซึ่งเป็นเนื้อหาการอบรมขั้นพื้นฐานที่มีอยู่มากมายสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ให้เหมาะสมกับบุคคลากรเป้าหมายและสถานการณ์
 2. 2 สามารถส่งมอบโดยตรงถึงบริษัท
 3. 3 ไม่ได้เป็นแค่เพียงการถ่ายทอดปัญหางานฝ่ายเดียว แต่ให้ลองปฏิบัติจริง เนื่องจากไม่ได้เรียนจากการฟังบรรยาย จึงเข้าใจง่ายและไม่เป็นการสูญเปล่า
ซีรี่ย์เพิ่มความสามารถหน้างาน
ชื่อคอร์ส กำหนดการ/ช่วงเวลา กรอบเนื้อหา
พื้นฐานของการคิดแบบตรรกะ
ผู้สอนคนไทย/คอร์สภาษาไทย
10:00-17:00
 • เพื่อแก้ปัญหาในงานประจำวัน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพื้นฐานที่สามารถระบุที่มาหรือสาเหตุ เริ่มต้นจากการเพิ่มความรู้ที่สามารถใช้ได้กับทุกหัวข้อ
 • เรียนรู้วิธีการคิด, การลงมือและการนำเสนอ
พื้นฐานการไคเซ็นคุณภาพ
ผู้สอนคนไทย/คอร์สภาษาไทย
10:00-17:00
 • สร้างขั้นตอน 3 ขั้น จากคำจำกัดความของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก้ การป้องกันการหลุดรอดจากการควบคุมคุณภาพ การสร้างคุณภาพ และการป้องกันล่วงหน้า(Preventive)
 • อธิบาย QC Story และ QC 7 tools จากพื้นฐานในลักษณะที่เข้าใจง่าย
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพการปฏิบัติจริงที่หน้างานมากขึ้น
วิธีการพื้นฐานของการไคเซ็นหน้างานเกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นหลัก
ผู้สอนคนไทย/คอร์สภาษาไทย
10:00-17:00
 • ภาพรวมของกิจกรรมTPM ตั้งแต่แผนกวางแผนเกี่ยวกับเครื่องจักร แผนกใช้งานเครื่อง แผนกบำรุงรักษา เป็นกิจกรรมไคเซ็นที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สูงที่สุด
 • เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือสำหรับแต่ละเสาหลักของกิจกรรม TPM
พื้นฐานการควบคุมการผลิต
ผู้สอนคนไทย/คอร์สภาษาไทย
10:00-17:00
 • เข้าใจความสำคัญและบทบาทของการควบคุมการผลิต ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของกิจกรรมการผลิต
 • เรียนรู้การจำแนกระบบการควบคุมการผลิตหรือการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีสมเหตุสมผลในแต่ละระบบและการจัดทำแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
 • สต็อคสินค้าคือความสูญเปล่า เรียนรู้วิธีการลดสต็อค ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานการควบคุมการผลิต
แนะนำเบี้องต้นเกี่ยวกับงานบุคคลเชิงกลยุทธ์
ผู้สอนคนไทย/คอร์สภาษาไทย
10:00-17:00
 • แผนกบริหารงานบุคคลจำเป็นต้องสร้างรากฐานที่สามารถมองอนาคตของฐานการผลิตและการดำเนินงานรายวัน ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้เวลาสั้นและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในอนาคต
พื้นฐานของการแก้ไขปัญหา
(Problem Solving)
ผู้สอนชาวไทย/อบรมด้วยภาษาไทย
1~2 วัน
 • เป็นหลักสูตรที่ใช้การคิดเชิงตรรกะขั้นสูง ตระหนักและจำแนกประเภทปัญหา รวมถึงจัดโครงสร้าง (วิเคราะห์และแยกย่อยองค์ประกอบ) ไปพร้อม ๆ กับกำหนดเรื่องราวเนื้อหาเพื่อทำการแก้ปัญหา ในหลักสูตรนี้ ก่อนอื่นจะได้เรียนรู้ว่า "ปัญหา" มีหลายประเภท จากนั้นจึงวิเคราะห์ "ปัญหา" ที่ได้กำหนดไว้และแยกย่อยออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ
 • ลองค้นหาองค์ประกอบที่เป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหา แล้วกำหนดเรื่องราวเนื้อหาของการแก้ไข
การนำเสนอทางธุรกิจ
(การรายงาน)
ผู้สอนชาวไทย/อบรมด้วยภาษาไทย
1 วัน
 • เรียนรู้เฟรมเวิร์กของ SDS และ PREP ฯลฯ ไปพร้อมกับฝึกอบรมให้สามารถจัดเตรียมเรื่องราวในเชิงโครงสร้างของปัญหาที่จะทำการแก้ไข
 • ลองจัดทำเอกสารเนื้อหาสั้น ๆ และเรียนรู้ทักษะในการอธิบายอย่างกระชับและให้อีกฝ่ายเข้าใจง่าย
พื้นฐานของ PDCA
(การบริหารจัดการประจำวัน)
ผู้สอนชาวไทย/อบรมด้วยภาษาไทย
1~หลายวัน
 • หลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่ 2 หัวข้อคือ "วงจร PDCA ประจำวัน" และ "การบริหารจัดการเวลา“ เนื่องจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นตัวกำหนดแผน จึงจะเริ่มจากอธิบายว่า “แผนงานที่ดีควรเป็นอย่างไร” และเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานไปพร้อม ๆ กับนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ระดับการปฏิบัติในหน้างาน
 • สามารถลองผิดลองถูกด้วยประสบการณ์จริงในระหว่างที่ดำเนินหลักสูตรได้ด้วย
เวิร์กชอปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
(รวมถึง การล่วงละเมิดทางอำนาจและการล่วงละเมิดทางเพศ)
ผู้สอนชาวไทย/อบรมด้วยภาษาไทย
ครึ่งวัน~1 วัน
 • อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงระดับผู้บริหาร เพื่อไม่ให้พวกเขากลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคต
 • โดยจะได้เรียนรู้มุมมอง/เนื้อหา 2 เรื่องต่อไปนี้เป็นหลัก
 • ①การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  (ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับภายใน และจริยธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัดทั่วถึง)
 • ②การดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือค่านิยมและจริยธรรมที่ควรมีในฐานะที่เป็นนักธุรกิจและสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
ผลงานสำคัญที่ผ่านมาของการฝึกอบรมแบบ order made
ทำเป็นคลาสที่เน้นเนื้อหาและเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาของหน่วยงาน
ลูกค้า หัวข้อ
บริษัทญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อบรมผู้ประเมินระบบงานบุคคล
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อบรมการคิดเชิงกลยุทธ์ / อบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตอุปกรณ์ความละเอียดสูง อบรมวิธีการจัดการเชิงสถิติและฝึกภาคปฏิบัติ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อบรมความรับผิดชอบของหัวหน้าผู้ควบคุมหน้างาน / human skill
ผลิตเคมี อบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร
ผลิตสินค้าเพื่อการพักผ่อน อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนไทยเกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในงานของหน่วยงานหรือหน้างาน
บริษัทไทย รัฐวิสาหกิจ อบรม 5 ส และการไคเซ็นหน้างาน
ผลิตวัสดุ อบรม Concurrent Engineering
ผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม อบรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
ไคเซ็นปัญหาหน้างานไปด้วยกัน จากการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ
สำหรับ P-Course ที่ปรึกษาของ JMAC จะแนะนำพนักงานจากบริษัทของท่านเพื่อระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน โดยใช้หน้างานการผลิตและสายการผลิตที่กำลังมีการผลิตอยู่จริงเป็นสื่อการสอน คำแนะนำและการสนับสนุนของที่ปรึกษาJMAC นั้น ไม่ใช่แค่การสอนความรู้ IE เท่านั้น แต่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมและความรู้ด้านการให้คำปรึกษา ประกอบกับการใช้ไลน์การผลิตของลูกค้าเป็นสื่อการสอน ทำให้ค้นพบสื่อการสอนที่ยังสดใหม่และจุดสำคัญของการไคเซ็น ซึ่งจะนำไปสู่ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ
ปัญหาและความกังวลที่หน้างานเผชิญ

ต้องการปรับปรุงหน้างานการผลิต แต่กิจกรรมไม่คืบหน้าตามทฤษฎี

เป็นเพียงกิจกรรมที่ทำจบแค่ครั้งเดียว ไม่สามารถเชื่อมไปสู่สิ่งที่จะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องได้

ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ (Knowhow)ในการไคเซ็น

ตัวอย่างโปรแกรมอบรมมาตรฐาน
การอบรมจะถูกออกแบบให้มีทั้งส่วนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • วันที่ 1
  • พิธีเปิด
  • การบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับดำเนินการอบรม
 • วันที่ 2
  • ศึกษาหน้างาน, กำหนดประเด็นปัญหาชั่วคราว
  • ตรวจสอบระบบงาน, ตรวจสอบเป้าหมาย
 • วันที่ 3
  • บรรยายวิธีวิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากสภาพปัจจุบัน(1)
  ※ วิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) การทำงานของหน่วยงาน
 • วันที่ 4
  • ฝึกวิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากสภาพปัจจุบัน(1)
  • บรรยายวิธีวิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากสภาพปัจจุบัน(2)
  ※ วิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากการแบ่งภาระงาน
 • วันที่ 5
  • ฝึกวิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากสภาพปัจจุบัน(2)
  • สรุปประเด็นปัญหาให้เป็นเชิงปริมาณ
 • วันที่ 6
  • รายงานกลางเทอมให้กับผู้เกี่ยวข้องในงาน
 • วันที่ 7
  • วิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากสภาพปัจจุบัน
 • วันที่ 8
  • วิเคราะห์ความสูญเปล่า (Loss) จากสภาพปัจจุบัน
  • สรุปข้อมูล, จัดระเบียบประเด็นปัญหา
 • วันที่ 9
  • จัดระเบียบประเด็นปัญหา
  • ศึกษาหาไอเดียการไคเซ็น
 • วันที่ 10
  • ศึกษาหาไอเดียการไคเซ็น
  • ดำเนินการตามไอเดียไคเซ็นบางส่วน,วัดผลสัมฤทธิ์
 • วันที่ 11
  • สรุปรายงาน
  • รายงานผลลัพธ์การอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องในงาน
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรการผลิต
(เริ่มต้น พฤษภาคม 1942)
Mr. Shigeo Shingo (※) ก็มาเป็นวิทยากรตั้งแต่ครั้งที่ 3
※ Mr.Shigeo Shingo: หลังจากสงครามจบลง ก็ได้เข้าร่วมบริษัทที่ปรึกษาสมาคมการบริการจัดการประเทศญี่ปุ่นในปี 1945 โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิต และในการให้คำปรึกษา Toyota Motor ได้มีการนำวิธี Single Minute Exchange of Die เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้ง The Shingo Prize ในปี 1988 เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จมากมายของเขา
ในคลิปวิดิโอนี้ บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว