TPM (Total Productive Maintenance) เป็นวิธีการจัดการที่ช่วยขจัดความสูญเปล่าในกิจกรรมการผลิต

TPM-การบำรุงรักษาเครื่องจักร
TPM Zero Loss = การติดตามขั้นสูงสุดเกี่ยวกับการปรับระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
TPM (Total Productive Maintenance) เป็นวิธีการจัดการเพื่อสร้างระบบและโครงสร้างสำหรับดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการไคเซ็นงาน-ไคเซ็นเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโครงสร้างที่สามารถรักษาผลกำไรของธุรกิจ การผลิตที่ยั่งยืน(สร้างโครงสร้างที่ทำกำไร) นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปีค.ศ.1971 ก็ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ประมาณ 3,000 แห่งในญี่ปุ่นและทั่วโลก TPM สร้าง "ระบบการผลิต" โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงสมรรถนะสูงสุดของ"ระบบการผลิต" ออกมา เพื่อให้ได้เอาท์พุท(Output)สูงสุดด้วยอินพุตที่ต่ำสุด(input)
TPM (Total Productivity Maintenance) หมายถึง
 1. 1 ตั้งเป้าเพื่อกำหนดโครงสร้างบริษัทให้ไม่ลดละที่จะปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพโดยรวม)
 2. 2 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ life cycle ทั้งหมดของระบบการผลิต เช่น “อุบัติภัยเป็นศูนย์ งานเสียเป็นศูนย์ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” เป็นต้น
 3. 3 สร้างกลไกเพื่อป้องกันการสูญเสียล่วงหน้า ด้วยหน้างานจริงและชิ้นงานจริง
 4. 4 เริ่มต้นจากฝ่ายผลิต แล้วดึงแต่ละแผนก เช่น ฝ่ายวิจัยพัฒนา ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
 5. 5 ทุกคนต้องเข้าร่วม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงานหน้างาน
 6. 6 บรรลุการสูญเสียเป็นศูนย์ ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยที่สอดคล้องกัน
โครงสร้างความสูญเปล่าในกิจกรรมการผลิต
มีปัจจัยหลายอย่างในระบบการผลิตที่ขัดขวางการเพิ่มผลิตภาพและนี่คือสิ่งที่เรียกว่า "ความสูญเปล่า(loss)" ซึ่งจำเป็นจะต้องกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น TPMไม่เพียงแต่จะช่วยกำจัดความสูญเปล่า แต่ยังสร้างระบบการทำงานที่ป้องกันความสูญเปล่าก่อนที่จะเกิดขึ้น ระบบนี้จะถูกสร้างให้เกิดขึ้นจริงที่ “หน้างานจริงและชิ้นงานจริง” ยกตัวอย่างเช่น เครื่องจักรที่ไม่เสีย เครื่องจักรที่ไม่ผลิตงานเสีย เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติภัย เป็นต้น
Smart Maintenance หมายถึง
JMAC ได้ร่วมมือกับ Fujitsu Engineering Technologies Limited เพื่อสร้างการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive Maintenance) โดยใช้ไอทีซอฟต์แวร์ ทำการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินจากข้อมูลในอดีตที่รวบรวมมาหรือข้อมูลเครื่องจักรเสียจากสภาพปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักรและลดต้นทุนการซ่อมบำรุงรักษา
JMAC
Human-Consulting
FETEC
IT software tools
ตัวอย่างการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าของอุปกรณ์ในโรงงาน
 • มอเตอร์โรงงาน (plant motor)
  • คาดการณ์โดยใช้เซนเซอร์รับเสียงแบบไร้การสัมผัสเพื่อจับความถี่
  • คาดการณ์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของการกินกระแสของมอเตอร์
  • คาดการณ์จากการสั่นสะเทือน เซ็นเซอร์วัดความเร่งของการสั่นสะเทือนที่ตลับลูกปืน
 • แปลงสถานะอุปกรณ์เป็นข้อมูล
กำจัดเครื่องจักรเสียกะทันหันให้เป็นศูนย์ เช่น ป้องกันเครื่องจักรเสีย ค้นพบตั้งแต่เนิ่น ๆ แก้ไขเพื่อกลับคืนสภาพ เป็นต้น เพื่อป้องกันเครื่องหยุดในเวลาทำงาน
ผลงานในการให้คำปรึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร TPM
ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อ ลูกค้า
ด้านการผลิต
นวัตกรรมการทำกำไรของโรงงาน
การเพิ่ม Productivity การผลิต
การปรับปรุงคุณภาพ
การจัดหา-จัดซื้อ เป็นต้น
ให้คำปรึกษาในการสร้างระบบการควบคุมนโยบายและการดำเนินการปรับปรุง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตา (บริษัทญี่ปุ่น)
ลดต้นทุน สำนักงานใหญ่:โรงงาน ผู้ผลิตกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (บริษัทญี่ปุ่น)
ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (บริษัทญี่ปุ่น)
ให้คำปรึกษาในการสร้างระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และดำเนินการ ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มปูนซีเมนต์ (บริษัทไทย)
ทำให้เห็นภาพของสถานการณ์จริงในหน้างานจากผลการวินิจฉัย
ในการวินิจฉัย TPM จะแสดงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตจาก “สถานการณ์กิจกรรมในหน้างาน” “การตั้งค่าดัชนีชี้วัดหรือสภาวะการบริหารจัดการ” ออกมาให้เห็นชัดเจน และระบุแนวทางของการไคเซ็น
อย่างเช่นประเด็นดังต่อไปนี้・・・

ประเมินวิธีการจัดการปัจจุบัน (รายละเอียดการกำหนด KPI การรวบรวมข้อมูล แผนกิจกรรม ฯลฯ ) และเปรียบเทียบกับวิธีการ TPM มาตรฐาน ชี้แจงประเด็นปัญหาที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียในระบบการผลิต

สภาพ 2S (สะสาง Seiri / สะดวก Seiton)

ทำความเข้าใจสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานการณ์การดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ทำให้เห็นภาพสถานะของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

  • รวบรวมข้อมูลด้วยช่วงเวลาสั้น ๆ (รวมถึงการเข้าเยี่ยมหน้างาน)
  • เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับมาตรฐาน TPM ชี้แจงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อผลิตภาพและประสิทธิภาพ
  • วางแผนและนำเสนอแนวทางการนำ TPM มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ▲ตัวอย่างรายงาน
ด้วยช่วงเวลาสั้น ๆ เราจะ "แสดงภาพของสถานการณ์จริง" + "ข้อเสนอแนะวิธีดำเนินการไคเซ็น"
สอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัย TPM
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว