JMAC ให้คำปรึกษาแบบบูรณาการโดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นและที่ปรึกษาชาวไทย รวมถึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของโครงการและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ
สิ่งที่เราให้ความสำคัญ
เป็นคู่คิดที่มุ่งมั่นให้เกิดการ
ซึมซับความยั่งยืน และการปรับ
เข้าสู่ท้องถิ่น (Localization)
วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหาที่สำคัญ ค้นหาสาเหตุ กำหนดเป้าหมาย และนำเสนอมาตรการอย่างตรงประเด็น มีรายละเอียดที่ฉายภาพให้เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างเป็นลำดับ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
Habitant
Identity
ให้คำปรึกษาแบบบูรณาการ
จากที่ปรึกษาชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
จากประเด็นปัญหาและข้อกังวลของคนไทยในหน้างาน เราให้คำแนะนำและใช้ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย ฯลฯ เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของหน้างาน
ยึดมั่นคุณภาพที่เป็นเลิศ
ในการให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษาเพื่อการปฏิรูปองค์กร และสร้างนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานการทำงานเดียวกันกับคุณภาพการให้คำปรึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดเด่นด้านวินัยในการทำงานสูง
Quality
พันธมิตรที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อส่งเสริม IQH
Supporter for our IQH
เราปลูกต้นกล้าแห่งความรู้ที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย
การเป็นพันธมิตรกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถาบัน TMA-JMAC Institute ในปี พ.ศ.2540 ดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2551 บริษัทที่ปรึกษาของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMA Consultants Inc.) ได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย ชื่อ บริษัท เจ เอ็ม เอ คอนซัลแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด JMA Consultants (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อดำเนินงานด้านการสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ บริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย และในประเทศอื่น ๆ บริษัทในประเทศไทย และบริษัทในภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องการปฏิรูป และสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กร
เรามีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์ ประธานหอการค้าไทย คุณประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพรรณธิอร ในเครือ TCC Group ตอบรับมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการทำงานเชิงกลยุทธ์กับ TMA และ Management Consulting Center ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
※TMA : สมาคมด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีสมาชิกจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย และบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย (จำนวนสมาชิกมากกว่า 550 บริษัท) โดยที่เรา (JMAC Thailand) คือ พันธมิตรรายแรกของ TMA
※TCC Group : กลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีกิจการหลายประเภท เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของไทย และบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
※สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บัณฑิตวิทยาลัยด้านธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศ
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว