JMA CONSULTANTS (THAILAND) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบูรณะระบบบุคลากรขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดสภาพที่ควรจะเป็น

การปฏิรูประบบงานบุคคล
การปฏิรูประบบงานบุคคลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งการจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง
ระบบงานบุคคลเป็นกลไกพื้นฐานเพื่อให้เกิดสภาพที่ควรจะเป็นของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรวมถึงพัฒนาทักษะของพนักงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ผลสัมฤทธิ์ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทั้งกำหนดธุรกิจหรือวิธีการจัดการโดยอ้างอิงจากกลยุทธ์ที่กำหนด กำหนดบทบาทของพนักงานแต่ละคนซึ่งถูกกำหนดเป็นรูปธรรมในกรอบของระบบการให้เกรด ระบบตำแหน่งและระบบประเมินบุคลากร พร้อมทั้งมีการสะท้อนการพัฒนาขีดความสามารถ ผลตอบแทน ฯลฯ เข้าไปในระบบด้วย
กรอบพื้นฐานของระบบงานบุคคล
เนื่องจากไม่ใช่บริการแบบแพคเกจสำเร็จรูป ดังนั้นขอบเขตของการสนับสนุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง จึงสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า โดยจะออกแบบโครงร่างเพื่อให้กรอบพื้นฐานในปัจจุบันทำงานได้ตามแนวคิดของรูปแบบองค์กร และดำเนินการออกแบบรายละเอียด แล้วทดลองใช้งาน จากนั้นนำระบบไปใช้จริง รวมถึงการบริหารจัดการในการนำไปปฏิบัติ
 • ระบบเกรดและตำแหน่ง กลไกเพื่อแจกแจงบทบาทและลำดับขั้นของการเติบโตในสายงาน
  1. 1การจำแนกพนักงาน
  2. 2การประเมินระดับ (Rating) พนักงาน
  3. 3ระบบตำแหน่ง
 • ระบบค่าแรง ระบบที่ให้รางวัลกับการทำงานอย่างเป็นธรรม
  1. 1เงินเดือน (เงินเดือนพื้นฐาน / ค่าตอบแทนอื่น ๆ)
  2. 2โบนัส
  3. 3เงินเกษียณอายุ
 • ระบบประเมินผล กลไกในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
  1. 1การประเมินผลงาน
  2. 2การประเมินความสามารถ
  3. 3การประเมินทัศนคติต่อการทำงาน
  ※ระบบประเมินของงานบุคคล
 • ระบบการพัฒนาบุคลากร กลไกที่ส่งเสริมการเติบโตของแต่ละบุคคล
  1. 1ระบบการเรียนรู้และฝึกอบรม
  2. 2OJT (การอบรมภายในบริษัท)
  3. 3CDP (การพัฒนาอาชีพ)
ผลงานในการให้คำปรึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานบุคคล
ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อ ลูกค้า
ระบบงานบุคคล
จัดสร้างโครงสร้างบุคคลบุคคลากร
ระบบการประเมินบุคคลากร
โครงสร้างเงินเดือน
ระบบการอบรม
ระบบการประเมินบุคลากร・ปรับปรุงตารางเงินเดือน บริษัทก่อสร้างและรับเหมา (บริษัทญี่ปุ่น)
การสร้าง Skill Roadmap บริษัทผู้ผลิตอาหาร (บริษัทญี่ปุ่น)
การประเมิน, การพัฒนาและการกำหนดความสามารถทรัพยากรมนุษย์ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (บริษัทญี่ปุ่น)
การจัดระบบ Career design - เส้นทางอาชีพ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความแม่นยำ (Electrical precision instrument)
การฝึกอบรมระบบการประเมินสำหรับผู้บริหาร ผู้ผลิตอุปกรณ์การขนส่ง, การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เวิร์กชอป-สัมมนาเพื่อสร้างระบบบุคลากรให้เสถียร การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
การเข้าเยี่ยมหน้างานเพื่อสำรวจสภาพที่เป็นจริงและปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่
ใน “การวินิจฉัยระบบงานบุคคล” จะรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและคีย์แมน วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นรายงานปัญหาและแนวทางสำหรับบริษัท ด้วยคำแนะนำที่ไม่มีความเอนเอียง จะทำให้สามารถแบ่งปันการรับรู้ปัญหาภายในบริษัท จัดลำดับความสำคัญและสร้างรากฐานของความเห็นพ้องต้องกันสำหรับการดำเนินการโครงการ
อย่างเช่นประเด็นดังต่อไปนี้・・・

ท่ามกลางการเข้าสู่สังคมสูงวัยและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนคงที่และทรัพยากรมนุษย์ระยะกลางที่ควรมีคือเท่าไหร่?

ค่าจ้างตลาดแรงงานภายนอกไม่สอดคล้องกับตารางค่าจ้างของบริษัทหรือเปล่า?

ไม่มีการพัฒนาผู้บริหารรุ่นต่อไป ...

ขอบเขตงานและเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งไม่ชัดเจน ...

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ยังไม่เสร็จสิ้น มองไม่เห็นถึงทัศนคติที่อยากพัฒนาบุคลากร ...

เป็นองค์กรที่พนักงานพึ่งพาตนเองไม่ได้ ไม่บอกความจริงในใจหรือเปล่า?

  • รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาสั้น ๆ (รวมการเข้าเยี่ยมหน้างาน)
  • ตรวจสอบแต่ละระบบอีกครั้งโดยพุ่งเป้าที่สภาพการเชื่อมโยงตามแนวคิดของรูปแบบองค์กร
  • ทบทวนแผนการดำเนินการและนำเสนอ
 • ▲ผลการสำรวจ/ตัวอย่างการวินิจฉัย
ด้วยช่วงเวลาสั้น ๆ เราจะ "แสดงภาพของสถานการณ์จริง" + "ข้อเสนอแนะวิธีดำเนินการไคเซ็น"
สอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยระบบงานบุคคล
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว