JMAC สนับสนุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิรูปการดำเนินงาน และ BPR

การควบคุมจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
สำหรับการปฏิรูปงานของฝ่ายสนับสนุน (Indirect Function) และฝ่ายบริหาร มีสิ่งที่ต้องทำก่อนปรับเป็นระบบไอที
JMAC จะปรับงานให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะที่มี เช่น กำหนดกฎพื้นฐานขึ้นใหม่เกี่ยวกับการประชุม การจัดทำเอกสาร อีเมล ฯลฯ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity)การทำงานของแผนก Admin เราจะสนับสนุนให้คำปรึกษาในการสร้างฝ่ายสนับสนุน (Indirect Function) ให้เป็นแบบลีน (Lean)ด้วยการปฏิรูปรูปแบบการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกัน
สิ่งที่ทำได้เพื่อสร้าง “งานที่มีคุณภาพสูงและไม่มีความสูญเปล่า”
 • การปรับให้การบริหารจัดการสามารถมองเห็นได้
  ทำให้การควบคุมสถานการณ์การปฏิรูปเป็นจริงได้ ด้วยการกำหนดสิ่งที่เป็นพื้นฐานของ Cockpit Management เช่น กำหนด KPI ของแผนก กำหนด KPI การควบคุมงาน กำหนด Management Cycle เป็นต้น
 • การปฏิรูป สำนักงานใหญ่ / ออฟฟิศ BPR: Business Process Re-engineering ทบทวนแก้ไขเจาะลึกกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
  JMAC จะจำแนกลักษณะเฉพาะของงานและใช้มุมมองการปฏิรูปที่เหมาะสมกับแต่ละลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงไม่มีความสูญเปล่า
 • BPO / Shared service / ปรับ Operation Center ให้มีประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกร่ง
  ทำให้โครงสร้างองค์กรแบบ Operation Center ของโรงงานเป็นเป้าหมาย แล้วทำการปฏิรูปให้เกิดขึ้นจริง เช่นเดียวกับการปฏิรูปสำนักงานใหญ่ ขณะเดียวกัน เราสนับสนุนให้คำปรึกษาเพื่อทำให้ Center สามารถนำเสนอการปฏิรูปให้กับลูกค้าจาก Kaizen consulting plan ที่มี
 • ปรับงานให้เป็นมาตรฐานและปรับปรุงคู่มือให้เป็นข้อมูลล่าสุด
  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เป็นมาตรฐานและเก็บเป็นคู่มือไว้ เพื่อให้วิธีการดำเนินงานจากผลของการปฏิรูปยังคงอยู่ต่อเนื่องไม่กลับไปสู่สภาพเดิม JMACสนับสนุนให้คำปรึกษาในการกำหนดคู่มือในรูปแบบที่เหมาะสมตามลักษณะของงาน
ผลงานในการให้คำปรึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารควบคุมงานและปรับให้มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อ ลูกค้า
การบริหารควบคุมงานและ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ BPR งานบริหารควบคุมของสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นงานทางอ้อม สำนักงานใหญ่บริษัทผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานการปรับปรุงงานแผนกธุรการ (Administrative) ซึ่งเป็นงานทางอ้อม สำนักงานใหญ่ผู้ผลิตสินค้าด้านเคมีภัณฑ์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงงานแผนกระดับผู้จัดการทั่วไป (GM: General Manager) ผู้ผลิตเครื่องจักร
การแสดงเนื้อหางานให้เห็นเป็นภาพและการสำรวจปริมาณงานเพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิต โลจิสติกส์ระดับโลก การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ลงพื้นที่และสำรวจสถานการณ์จริงเพื่อตรวจสอบปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ
ใน "การวินิจฉัย" จะทำการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและคีย์แมน รวมถึงวิเคราะห์เอกสาร แล้วจัดทำรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและทิศทางของบริษัท ด้วยคำแนะนำที่เป็นกลางเราจะสร้างรากฐานสำหรับการแบ่งปันการรับรู้ปัญหาภายในบริษัท จัดลำดับความสำคัญ และสร้างฉันทามติ เพื่อผลักดันส่งเสริมโครงการ
สำหรับปัญหาลักษณะดังนี้・・・

อยากทราบจำนวนคนที่เหมาะสม (รู้สึกจะมากเกินไป...)

บริษัทมีประวัติยาวนาน แต่รู้แค่วิธีของตัวเองเท่านั้น

ไม่มีผู้สืบทอดรับตำแหน่งบริหาร (มองไม่เห็นงาน)

อยากพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานที่มีความสามารถสูง

จำเป็นต้องรับคนเพิ่มจริง ๆ หรือ? เป็นไปไม่ได้หรือที่จะทำงานหลายอย่างพร้อมกัน?

▲ การวิเคราะห์แผนภูมิเวลา
▲ การแจกแจงงาน/การวิเคราะห์งาน
▲ การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
▲ การคาดการณ์ผลการปรับปรุง
ในระยะเวลาอันสั้น เรา “ฉายสถานการณ์จริงของการดำเนินงานให้เห็นเป็นภาพ” และ "เสนอแนวทางในการดำเนินการปรับปรุง“
ปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยงานของแผนกที่เป็นงานทางอ้อม (Indirect)
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว