JMA CONSULTANTS (THAILAND) สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร โดยการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาสำคัญที่ตรงประเด็น สร้างกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างนิสัยการลงมือปฏิบัติจริง

สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานกรรมการบริษัท

JMAC ประเทศไทย ทำงานสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญขององค์กรอย่างตรงประเด็น โดยการสร้างกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขององค์กร และสร้างนิสัยการลงมือปฏิบัติจริง

กิจกรรมของ JMAC ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2535 โดยเริ่มจากการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรในประเทศไทย ต่อมาได้สร้างพันธมิตรทำงานร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2551 JMAC ประเทศไทยได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท ซึ่งเราได้ทำงานให้คำปรึกษาในโครงการต่าง ๆ มากกว่า 500 โครงการ กับลูกค้าจำนวน 200 ราย (ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2551 จนถึงปี พ.ศ.2562)

เราให้คำปรึกษาด้วยรูปแบบการทำงานที่ลงรายละเอียด เจาะลึก ตรงประเด็น เน้นการปฏิรูปตามสถานการณ์จริง และเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ เราประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และไทย

ปัจจุบัน เราดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่องค์กรในประเทศไทยเป็นหลัก และมีโครงการในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งลูกค้ามากกว่า 90% ของเราใช้บริการให้คำปรึกษาของเราอย่างต่อเนื่อง

เราจะยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสนับสนุนการเติบโต และการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
บริษัทที่ปรึกษาของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMA Consultants Inc.)
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • Mr.Hiroaki Katsuta
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว