ข้อมูลการรับสมัครงานของ JMA CONSULTANTS (THAILAND)

สมัครงาน
แนวทางการสมัคร
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการคือมืออาชีพที่เข้าใจ การสร้างนวัตกรรมการจัดการที่จำเป็นต่อบริษัทให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายสูงสุด โดยมีการมีการทำงานเป็นทีม สามารถบริหารโครงการ (Project) อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การนำเสนอไอเดียของโครงการปฏิรูปการบริหารจัดการ อย่างเป็นลำดับขั้นตอนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามคาดหวัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • รับสมัครที่ปรึกษา
 • รับสมัครตลอดทั้งปี
  • กลยุทธ์การผลิต การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) การสร้างระบบการผลิต การปฏิรูปการจัดซื้อ-จัดจ้าง การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
  • การปฏิรูประบบงานบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างผู้ฝึกอบรมภายในเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การพัฒนาองค์กร และการออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนา
 • คุณลักษณะ
  ของบุคลากร
  ที่ต้องการสรรหา
  • รักการเรียนรู้ หมั่นฝึกฝน แสวงหาความเชี่ยวชาญ
  • เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม และให้ความร่วมมือเสมอ
  • มองหาความมั่นคงในงาน และในอนาคต พร้อมเติบโตไปกับเรา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ประสบการณ์การทำงานบริษัท 3 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงานประมาณ 3 ปีในบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทฝึกอบรม
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สถานที่ทำงาน
 • ※ สำนักงาน สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร
  ※ มีการเดินทางไปทำงานทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับรูปแบบของการดำเนินโครงการ
กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
 • ①ส่งประวัติส่วนตัว
 • กรุณาส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  หากมีความประสงค์จะเป็นที่ปรึกษาด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน กรุณากรอกข้อมูลลงในประวัติ โดยระบุความสนใจ แต่หากยังไม่มีความประสงค์ชัดเจน ให้เว้นว่างไว้ได้
 • ②พิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร
 • จะทำการแจ้งผล ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับเอกสาร
 • ③สอบข้อเขียน
 • ทดสอบความถนัด
 • ④สัมภาษณ์ (ประมาณ 3-4 รอบ)
 • รูปแบบการสัมภาษณ์ คือ สัมภาษณ์รอบแรกกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่สมัคร และสัมภาษณ์รอบถัดไปกับกรรมการคัดเลือกในรอบถัดไป
 • ⑤ข้อเสนอเบื้องต้นของการจ้างงาน
 • ฝ่ายบุคคลสอบถามเพื่อยืนยันแผนกที่ต้องการสังกัด และอธิบายเงื่อนไขการว่าจ้าง
 • ⑥ตัดสินใจขั้นสุดท้าย-ดำเนินการเรื่องการบรรจุเป็นพนักงานบริษัท
 • ตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอน ดำเนินการเรื่องรายบุคคลและแนะนำ
※กระบวนการคัดเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
ท่านที่ต้องการสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานไปยังที่อยู่ด้านล่างโดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงาน โดยจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร ข้อมูลของการสมัครจะถูกเก็บเป็นความลับ และโปรดเข้าใจด้วยว่าเอกสารการสมัครจะไม่ถูกส่งคืนทุกกรณี
 • สำหรับผู้สมัครเป็น
  ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
  Contact : Ms.Suriyawadee V.
  Email :
 • สำหรับผู้สมัครเป็นภาษาญี่ปุ่น
  Contact : Mr.Hiroaki Katsuta
  Email :
เวลาทำการ : AM 9:00~PM 5:15
※ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไทย วันหยุดปีใหม่
คลิกที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการรับสมัคร
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว