JMA CONSULTANTS (THAILAND) นำเสนอโซลูชั่นแก่ลูกค้า เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ การปรับปรุงผลิตภาพ การพัฒนาองค์กร / ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

เซอร์วิส・โซลูชั่น
JMAC นำเสนอการให้คำปรึกษาครอบคลุมฐานการผลิตโดยรวมของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในหน้างาน ด้วยมีมุมมองครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตในอีก 10 ปี
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ของโรงงาน
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
เราบริการให้คำปรึกษาในเชิงปฏิบัติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลดต้นทุนแรงงานแต่เพียงอย่างเดียว ยังมีการลดชั่วโมงแรงงาน การปรับปรุงงานฝ่ายสนับสนุน (Indirect function) ให้มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการจัดซื้อ การปรับปรุงYieldของวัตถุดิบ สินค้าคงคลังและการลด Lead Time เป็นต้น
การควบคุมคุณภาพ
สร้างโครงการที่อิงจาก QC story และแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในบริษัท สร้างกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องโดยมุ่งเน้นดูที่ Genba (หน้างานจริง) Genbutsu (ชิ้นงานจริง) Genjitsu (ข้อเท็จจริง) ตามหลักการและทฤษฎี
TP management
การสนับสนุนแบบองค์รวมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จากกรอบการทำงาน (Framework) 3 ระดับ ได้แก่ "การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์”, "การแตกย่อยเป้าหมาย, การเลือกมาตรการ" และ "การจัดการเพื่อส่งเสริมกิจกรรม”
5ส
แก้ไขปัญหาการทำงานผ่านกิจกรรม 5 สโดยสามารถรับรู้ด้วยตนเองถึงผลสัมฤทธิ์ เช่น ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การยกระดับความสามารถหน้างานด้วยตนเอง
การสร้างโรงงานใหม่
สนับสนุนให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบการผลิตใหม่และส่งเสริมการจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น ควบคู่ไปกับการสร้างโรงงานใหม่
การวินิจฉัยการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Diagnosis)
การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
TPM+ Smart Maintenance
เราให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร การเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร และการปรับการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุการผลิตแบบลีน(Lean) รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ IOT เพื่อสามารถบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้
การวินิจฉัย TPM (TPM Diagnosis)
การปฏิรูประบบงานบุคคล
ให้คำปรึกษาในการปรับโครงสร้างใหม่
หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยคือต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนอายุงานที่เพิ่มขึ้นและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น เราให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนระบบตามแนวคิดของรูปแบบองค์กร ทั้งระบบการให้เกรด ระบบการประเมินผล รวมถึงช่วยทบทวนการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
การวินิจฉัยระบบงานบุคคล
การพัฒนาโครงการ
การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและการปฏิรูปการทำงาน
การดำเนินกิจกรรมทั่วทุกหน่วยงาน ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วยการทำให้งานสามารถมองเห็นได้(Visualization) มีการสื่อสารแบบ Waigaya และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
การวินิจฉัยความสามารถองค์กร-ทีมงาน
การควบคุมจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
BPR-การไคเซ็นงาน (Kaizen)
การปรับปรุงในการบริหารงานฝ่ายสนับสนุน (Indirect Function) และแผนกธุรการมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น สำหรับ JMAC ให้คำปรึกษาในการปฏิรูปงาน การสร้างมาตรฐาน-การสืบทอดส่งต่องาน และการทำให้มองเห็นสภาพของงานหรือธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงโดยไม่เกิดความสูญเปล่า (MUDA)
การอบรม-training
การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมแยกตามระดับ
การประเมินทักษะความสามารถ การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร โดยมาตรการองค์ประกอบ 3 อย่าง (Trinity) โดยเฉพาะการเพิ่มความสำคัญของการพัฒนาผู้จัดการรุ่นถัดไปและตำแหน่งระดับกลาง ทาง JMAC มีบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรที่เหมาะกับลูกค้า
P-Course (หลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรรมอุตสาหการ)

เป็นหลักสูตรในตำนานที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 1947 และ Mr. Shigeo Shingo เป็นวิทยากรมาตั้งแต่การบรรยายครั้งที่สาม เป็นหลักสูตรเรียนรู้เทคโนโลยีพื้นฐานและเพิ่มทักษะของวิศวกรการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตจริง

※ Mr. Shigeo Shingo เข้าร่วมบริษัทที่ปรึกษาสมาคมการบริการจัดการประเทศญี่ปุ่นในปี 1945 โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิต และในการให้คำปรึกษา Toyota Motor ได้มีการนำวิธี Single Minute Exchange of Die (SMED) เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ในสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้ง The Shingo Prize เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จมากมายของเขา
ASEAN Business
ASEAN AREA
JMAC ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอาเซียนเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจด้านรถยนต์ ธุรกิจอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสารเคมี ธุรกิจบริการจัดจำหน่ายและอื่น ๆ ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยเราได้ให้บริการคำปรึกษาทั้งบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในท้องถิ่นนั้น ๆ
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว