JMAC ดำเนินงานด้านการสนับสนุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปแก่ บริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย และในประเทศอื่น ๆ บริษัทในประเทศไทย และบริษัทในภูมิภาคอาเซียน

ประวัติความเป็นมา
การเป็นพันธมิตรกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถาบัน TMA-JMAC Institute ในปี พ.ศ.2540 ดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2551 บริษัทที่ปรึกษาของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMA Consultants Inc.) ได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย ชื่อ บริษัท เจ เอ็ม เอ คอนซัลแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด JMA Consultants (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อดำเนินงานด้านการสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ บริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย และในประเทศอื่น ๆ บริษัทในประเทศไทย และบริษัทในภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องการปฏิรูป และสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กร
เรามีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์ ประธานหอการค้าไทย คุณประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพรรณธิอร ในเครือ TCC Group ตอบรับมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการทำงานเชิงกลยุทธ์กับ TMA และ Management Consulting Center ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของ บริษัท เจ เอ็ม เอ คอนซัลแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (JMAC Thailand)
 • 2535-2548
 • ดำเนินการหลักสูตร P course จากโปรแกรมของสถาบันฝึกอบรม AOTS
 • 2540
 • จัดตั้ง TMA-JMAC Center
  เริ่มต้นให้คำปรึกษาแก่บริษัทไทย บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 • 2544
 • จัดตั้ง สถาบัน TMA-JMAC
 • 2551
 • จัดตั้ง บริษัท เจ เอ็ม เอ คอนซัลแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (JMAC Thailand)
 • 2551
 • ขยายขอบเขตของหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานของ JMAC
 • 2557
 • วางระบบโครงสร้างพนักงาน 20 คน
 • 2561
 • ย้ายสำนักงาน
 • 2562
 • เริ่มให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมสาธารณะ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป
 • 2565
 • เริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลำดับขั้นอย่างเต็มรูปแบบ
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว