สิ่งที่เราให้ความสำคัญ
สิ่งที่เราให้ความสำคัญ
เป็นคู่คิดที่มุ่งมั่นทำงาน
เพื่อผลสำเร็จที่ยั่งยืน
วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหาที่สำคัญ ค้นหาสาเหตุ กำหนดเป้าหมาย และนำเสนอมาตรการอย่างตรงประเด็น มีรายละเอียดที่ฉายภาพให้เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างเป็นลำดับ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
Habitant
Identity
ให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุ่น และที่ปรึกษาชาวไทย
ดูที่หน้างานจริง วิเคราะห์ข้อมูลจริง ตรวจสอบจริง มีการสอบถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทบทวนตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
ยึดมั่นคุณภาพที่เป็นเลิศ
ในการให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษาเพื่อการปฏิรูปองค์กร และสร้างนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานการทำงานเดียวกันกับคุณภาพการให้คำปรึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดเด่นด้านวินัยในการทำงานสูง
Quality
พันธมิตรที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อส่งเสริม IQH
Supporter for our IQH
เราปลูกต้นกล้าแห่งความรู้ที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย
การเป็นพันธมิตรกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถาบัน TMA-JMAC Institute ในปี พ.ศ.2540 ดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2551 บริษัทที่ปรึกษาของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMA Consultants Inc.) ได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย ชื่อ บริษัท เจ เอ็ม เอ คอนซัลแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด JMA Consultants (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อดำเนินงานด้านการสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ บริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย และในประเทศอื่น ๆ บริษัทในประเทศไทย และบริษัทในภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องการปฏิรูป และสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กร
เรามีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์ ประธานหอการค้าไทย คุณประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพรรณธิอร ในเครือ TCC Group ตอบรับมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการทำงานเชิงกลยุทธ์กับ TMA และ Management Consulting Center ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
※TMA : สมาคมด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีสมาชิกจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย และบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย (จำนวนสมาชิกมากกว่า 550 บริษัท) โดยที่เรา (JMAC Thailand) คือ พันธมิตรรายแรกของ TMA
※TCC Group : กลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีกิจการหลายประเภท เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของไทย และบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
※สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บัณฑิตวิทยาลัยด้านธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศ
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว