บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก
เรามีโซลูชั่นที่หลากหลาย ในการนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ เราเป็นคู่คิดในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
เช่น การวินิจฉัยศักยภาพขององค์กร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพในการผลิตด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิตของญี่ปุ่น
เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
Identity
ให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุ่น และที่ปรึกษาชาวไทย
Quality
ยึดมั่นคุณภาพที่เป็นเลิศ
ในการให้คำปรึกษา
Habitant
เป็นคู่คิดที่มุ่งมั่นทำงาน
เพื่อผลสำเร็จที่ยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
โซลูชั่นเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เรายึดมั่นในการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยมีจุดเด่น คือ การสำรวจและทำงานด้วยแนวคิด “3 จริง” คือ ดูที่หน้างานจริง วิเคราะห์ข้อมูลจริง ตรวจสอบจริง เพื่อให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เช่น มีการสอบถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทบทวนตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงสามารถวิเคราะห์และนำเสนอมาตรการอย่างตรงประเด็น มีรายละเอียดที่ฉายภาพให้เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างเป็นลำดับ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของโรงงาน
การกำหนดกลยุทธ์ด้านการผลิต การบริหารการผลิต การควบคุมการผลิต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มีผลิตภาพที่ดีขั้น สามารถกำจัดความสูญเปล่า ต้นทุนลดลง มีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
การปฏิรูประบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
การทบทวนระบบงานบริหารบุคคลที่มีอยู่เดิม เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลงานบุคลากร ระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ระบบการปรับเลื่อนตำแหน่ง ระบบการสร้างเส้นทางเติบโตในอาชีพของคนในองค์กร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้คนทำงานอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร สามารถสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
การพัฒนาองค์กร-ทีมงาน
การทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกระตุ้นขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลิตภาพของหน่วยงานผลิต และหน่วยงานสนับสนุนการผลิต โดยที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความเข้าใจ และมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จร่วมกัน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
การอบรม-Training
เรามีหลักสูตร และหัวข้อในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย มีทั้งหลักสูตรมาตรฐาน และหลักสูตรที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น การบริหารจัดการด้วยวงจร PDCA การเป็นผู้นำที่สร้างความสำเร็จ การคิดเชิงตรรกะ การบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหารจัดการงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว