การฝึกอบรม

JMAC ให้บริการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานระดับปฏิบัติการ หลักสูตรของเราครอบคลุมเนื้อหาการบริหารจัดการตั้งแต่ในห้องผู้บริหารระดับสูงจนถึงห้องเครื่องของช่างในโรงงาน

เราออกแบบและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา และเป้าหมายในแต่ละอุตสาหกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านล่างนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
> การคิดเชิงตรรกะ
> ทักษะความเป็นผู้นำ
> การสร้างทีมงาน / การฝึกสอนทีมงาน
> ทักษะด้านการสื่อสาร
> การควบคุมกระบวนงาน
> การแก้ปัญหา
> การบริหารจัดการบุคลากร
> การบริหารจัดการดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
> การวางแผนธุรกิจ

การพัฒนาการผลิต
> การลดต้นทุนการผลิต
> การบริหารจัดการผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TPm)
> การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
> เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม (IE)
> การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
> กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
> การปรับปรุงกระบวนงาน
> การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรการผลิต
> การแสดงให้เห็นเป็นภาพ (Visualization)
> การควบคุมและการลดจำนวนสินค้าคงคลัง
> การปรับปรุงดัชนีชี้วัดกระบวนการ (Process KPI)
> 5ส.

Quality Improvement
> การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
> เรื่องราวแห่งคุณภาพ QC (QC Story, QC 7 Tools)
> การขจัดปัญหาการทำงานซ้ำ (Right First Time)
> การควบคุมคุณภาพ

I want to contact JMAC