การจัดการลอจิสติกส์

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

ต้นทุนลอจิสติกส์
การบริหารจัดการต้นทุนด้านลอจิสติกส์ขึ้นอยู่กับความเร็วในการจัดส่งและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ กลยุทธ์และแผนลอจิสติกส์ควรอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มตลาด แผนธุรกิจขององค์กร และนโยบายด้านการผลิตและการขาย เป็นต้น

ความซับซ้อนในการกระจายสินค้า
การกระจายสินค้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่งานจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายเพื่อกระจายต่อให้แก่ลูกค้า ปัญหาในการกระจายสินค้าจึงมีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของตำแหน่งสถานที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หรือแม้กระทั่งการกำหนดสายการกระจายสินค้า ด้วยความซับซ้อนของปัญหาทำให้การพิจารณาภาพรวมของปัญหามีความสำคัญ

ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความสมดุลเชิงมูลค่าและการกระจายภาระต้นทุนระหว่างหน่วยงานผลิต งานขาย งานจัดซื้อ งานจัดเก็บ และงานกระจายสินค้า เป็นมักปัญหาขั้นต้นในการออกแบบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น เทคนิคเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ และการวิเคราะห์มูลค่าและต้นทุน จะสามารถทำให้การออกแบบห่วงโซ่อุปทานมีความสอดคล้องและสมดุลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

ต้นทุนการจัดเก็บสินค้า
การเก็บสต๊อกสินค้าเปรียบเสมือนการเก็บเงินทุนไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ และในบางกรณีมูลค่าของสินค้าที่เก็บไว้นั้นก็ด้อยค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป ต้นทุนการจัดเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องและความสูญเสียเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกัน ปัญหาด้านการจัดเก็บสินค้ามักเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดเก็บ ฝ่ายผลิต และฝ่ายขายเสมอมา การวางแผนเพื่อลดจำนวนสินค้าคงคลังและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่จัดเก็บให้สูงสุดจึงจำเป็นต้องพิจารณาสายอุปทานโดยภาพรวม

ผลิตภาพแรงงาน
เมื่องานและเวลามาตรฐานของแรงงานบริการไม่มีการออกแบบและควบคุมที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภาพของแรงงานผันแปรและไม่สามารถบริหารจัดการได้มีอย่างประสิทธิภาพ การวัดและติดตามผลิตภาพแรงงานจึงมีความจำเป็น โดยเครื่องมือเชิงวิศวกรมอุตสาหการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

งานบริการหลัก
> การลดต้นทุนลอจิสติกส์
> การลดสินค้าคงคลัง
> การออกแบบและวางแผนคลังสินค้า
> การปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน
> การออกแบบระบบการจัดการวัตถุดิบ
> การวางแผนกระจายและจุดกระจายสินค้า (EDP)
> ออโตเมชั่นระบบการจายสินค้า

I want to contact JMAC