ภาคบริการ และสำนักงาน

ความท้าทายในการนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

แม้กระทั่งบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม “ภาคบริการ“ (เช่น การธนาคาร และการประกันภัย) ก็มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า  บางครั้งการแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของขั้นตอนงานต้องทำโดยการปรับรื้อแก้ไขเชิงโครงสร้างทั้งหมด เช่น การแก้ปัญหาประสิทธิภาพกระบวนงานต่ำ ปัญหาการให้บริการด้อยคุณภาพ  ปัญหาต้นทุนในการดูแลลูกค้า  ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียหรือกิจกรรมงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแฝงอยู่ในเชิงโครงสร้างแทบทั้งสิ้น

แนวคิดลีนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการแบบตะวันตก ซึ่งแท้ที่จริงแล้วได้ฝังรากลึกอยู่ในระบบการบริการจัดการของ JMAC  ในกิจกรรมการผลิตของโตโยต้า และในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น  แนวคิดลีนจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง  นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ทุกกิจกรรมในธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

คุณประโยชน์ที่แท้จริงของแนวคิดแบบลีน คือ การผนวกคำว่า ‘ประสิทธิภาพ’ กับ ‘ความพึงพอใจของลูกค้า’ เข้าไว้ด้วยกัน  การปรับปรุงคุณภาพของงานบริการและงานของหน่วยงานสนับสนุนทำได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร  การลดความสูญเสียหรือลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า

p41

I want to contact JMAC