เพิ่มยอดขาย

แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนในกระบวนการขาย

อาจมีการตั้งข้อสงสัยว่าแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลงานด้านการขายได้อย่างไร? จากประสบการณ์ของเราทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการแบบลีนให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัท

ด้วยวิธีการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าคือศูนย์กลางของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้แนวคิดลีนสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจการขาย โดยการ:

• หาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมและสร้างมูลค่าใหม่ด้วยกิจกรรมการตลาดใหม่
• สร้างมูลค่าที่บริษัทได้รับให้สอดคล้องกับมูลค่าที่ลูกค้าต้องการ
• สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กรและกิจกรรมการขาย
• นำวิธีการบริหารจัดการแบบใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย
• เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการขาย โดยการลดความสูญเสียหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่สร้างมูลค่า
• ถ่ายทอดมูลค่าของสินค้าและบริการสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายในห่วงโซ่อุปทาน
• เพิ่มความถูกต้องในการบริหารจัดการ โดยการเชี่ยมโยงข้อมูลประมาณการขายที่ถูกต้องแม่นยำเข้ากับแผนการผลิต
p37

I want to contact JMAC