การขายและการตลาด

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

การได้มาซึ่งข้อมูลตลาดที่ถูกต้องแม่นยำ
การได้มาซึ่งข้อมูลตลาดที่ถูกต้องนั้นนับวันยิ่งยุ่งยาก เนื่องจากลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่รวดเร็ว การพัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์การตลาดจึงมักอยู่ภายใต้สมมติฐานที่อาจห่างไกลจากสภาพความเป็นจริง แต่ถึงกระนั้นการได้มาซึ่งข้อมูลตลาดที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องแม่นยำก็มีความจำเป็นต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล การสำรวจและวิจัยตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน

การขายและช่องทางการตลาด
ด้วยพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าและกลยุทธ์ของคู่แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง กิจกรรมการขายและการขยายช่องทางตลาดจึงกลายเป็นกิจกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนและประมวลผลตอบรับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณทางการตลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อยอดขาย ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ลูกค้าและตลาดอย่างเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อการขยายยอดขายและการกำหนดกลยุทธ์การขายของธุรกิจในปัจุบัน

ความคาดหวังของลูกค้า
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้าและบริการของลูกค้านั้นสำคัญต่อยอดขายในปัจุบันและการซื้อซ้ำในอนาคต ธุรกิจสามารถตรวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ด้วยการประเมินความพึงพอใจในระหว่างหรือหลังลูกค้าได้รับสินค้าและบริการ ส่วนต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและระดับความพึงพอใจแท้จริงที่ลูกค้าได้รับ สามารถนำมาแปลงให้เป็นกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้

ประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการมีความสำคัญต่อยอดขายและความสามารถในการแข่งขัน ผู้แทนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มยอดขายของธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ระบบการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายจึงสำคัญเนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานและข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายสามารถกำหนดอนาคตของธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือการสร้างพึงพอใจของลูกค้าก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่ายทั้งสิ้น

งานบริการหลัก
> การวิจัยตลาดและการตลาด
> กลยุทธ์การตลาด
> การเพิ่มยอดขาย
> การเพิ่มความพึงพอใจลูกค้า
> การบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย

I want to contact JMAC