การวิจัยและพัฒนา

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการแข่งขันสูงและวงจรชีวิตของสินค้ามีเวลาสั้นลง ช่วงเวลาการพัฒนาสินค้าใหม่จำเป็นต้องทำให้สั้นลงเพื่อให้สินค้าสามารถออกสู่ตลาดเวลาอันรวดเร็วและทันคู่แข่งขัน ด้วยเทคนิคการทำแบบจำลองการพัฒนาสิในนค้าหลายชนิดพร้อมกัน และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการจำแนกตามหมวดหมู่สินค้า ทำให้ระยะเวลาในการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการสั้นลงได้อย่างมีนัย

ความผันผวนของความต้องการ
การออกแบบสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์ด้านการสร้างมาตรฐานสินค้าและตอบสนองการผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อป้อนสู่ตลาดได้ในเวลาเดียวกัน โดยปกติแล้วการเพิ่มมาตรฐานสินค้ากับการเพิ่มความหลากหลายของสินค้ามักจะสวนทางกัน แต่ด้วยวิธีการ Henshu Sekkei ที่พัฒนาขึ้นโดย JMAC สามารถทำให้งานออกแบบสินค้ามีความยืดหยุ่น สร้างความหลากหลายของสินค้า และในขณะเดียวกันก็สร้างมาตรฐานของสินค้าที่ให้เป็นที่ยอมรับ วิธีการที่ว่านี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดกรอบความคิดและการร่างแบบที่ต้องชัดเจนแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ นอกเหนือจากนั้นวิธีการที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ยังสามารถลดชั่วโมงการทำงานของบุคคลากรได้อย่างเห็นได้ชัด

ต้นทุนการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์
การลดความหลากหลายของสินค้าเป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยที่ปรึกษา JMAC โดยธุรกิจสามารถลดความหลากหลายของสินค้าในรายการที่ไม่จำเป็น หรือลดชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่จำเป็นลง และทำให้การออกแบบสินค้ามีความเหมาะสมมากขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลงในที่สุด

งานบริการหลัก
> การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
> การบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา
> การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
> โปรแกรมลดความหลากหลายของสินค้าและบริการ (VRP)
> ระบการบริหารจัดการกราฟฟิกอย่างมีประสิทธิผล (Henshu Sekkei)

I want to contact JMAC