เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย

การปรับปรุงเชิงคุณภาพ ต้นทุน และความรวดเร็วในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

วงจรชีวิตสินค้าที่สั้นลงอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทต้องเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วยการลดระยะเวลาในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรมในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพสินค้าจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

เพื่อให้บริษัทสามารถย่นระยะเวลาการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการหลายๆ โครงการในเวลาเดียวกันจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงการวิจัย  วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของเรา คำนึงถึงมุมมองในด้านต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาด้วยหลักการคิดเชิงวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อลดความสูญเสียในระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ขณะเดียวกันก็เพิ่มความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรและลดระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาสินค้า

R&D new

I want to contact JMAC