กิจกรรมของเรา

หลักการทำงาน

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีต้นกำเนิดมากจากประเทศญี่ปุ่น พันธกิจแรกเริ่มของเราคือการสนับสนุนการสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า  โดยงานบริการของเราให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ องค์กร (Organization) ขั้นตอน (Process) และบุคลากร (People)


001

เราเชื่อมั่นว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องทำเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า โดยจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบ 3 ส่วนร่วมกัน คือ

องค์กร:    สภาพแวดล้อมพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอน:   กระบวนงานพื้นฐานที่สร้างผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ซึ่งเรามุ่งให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนขั้นตอน การกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร
บุคลากร:   ผู้สร้างพลังบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในงานบริการที่ปรึกษาในบริษัทหลากหลายขนาด สร้างให้เรามีประสบการณ์ในธุรกิจและสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย


001

กิจกรรมของเรา 2

คิดและทำแบบลีน

ธรรมชาติของที่ปรึกษา JMAC คือการคิดและทำแบบลีนในทุกประเภทและขั้นตอนการทำโครงการที่ปรึกษา

วิธีการคิดและทำของเราเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในทุกภาคธุรกิจ ไม่เพียงแต่ในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น วิธีการคิดของเราเป็นที่ยอมรับและได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ

  • การผลิตขนาดใหญ่: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
  • การผลิตแบบกระบวนการ: อุตสาหกรรมเคมี เวชภัณฑ์ เหล็กกล้าและแก้ว เป็นต้น
  • การผลิตภาคเกษตร: การเกษตรแปรรูป และธุรกิจเกษตร เป็นต้น
  • การผลิตตามคำสั่ง (Made-to-order): การผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ โรงงาน และการก่อสร้าง เป็นต้น
  • การผลิตและบริการยานยนต์: การผลิตยานยนต์ การจัดจำหน่าย และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น
  • ภาคการบริการ: การธนาคารและการประกันภัย ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจท่องเที่ยว และรับเหมาทำงาน เป็นต้น

กิจกรรมของเรา 3

ขั้นตอนการให้บริการ

จุดแข็งของที่ปรึกษา JMAC คือ องค์ความรู้ที่สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บวกกับประสบการณ์ในการร่วมทำงานจริงกับลูกค้าในสถานที่จริง ทำให้เรามั่นใจในผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่สร้างให้แก่ลูกค้า

นอกเหนือจากนั้น การลงมือปฏิบัติและการติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปแบบการบริหารโครงการของเราสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้จริงภายในกรอบระยะเวลาที่ได้วางไว้

โดยทั่วไปแล้วโครงการให้คำปรึกษาของเราประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้คือ
24-4-2557 11-58-42

ระยะที่ 1 การเริ่มติดต่อ (Initial Contact)
การให้บริการคำปรึกษาเริ่มต้นเมื่อมีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนจากลูกค้า และที่ปรึกษา JMAC เพื่อหารือในประเด็นดังต่อไปนี้:

•สภาพปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่;
•ขอบเขตของปัญหา หรือพื้นที่เป้าหมาย;
•วิธีการศึกษาปัญหา กรอบระยะเวลา และสมาชิกกลุ่มทำงาน

ขั้นตอนการเริ่มติดต่อนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ปรึกษาของ JMAC จะได้ทำความเข้าใจสภาพปัญหา สัมภาษณ์หรือการสังเกตการณ์ในสถานที่จริง หลังจากนั้นที่ปรึกษาจากนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อเริ่มดำเนินการในขั้นต่อไป

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ขั้นต้น (Pre-Analysis)
การวิเคราะห์ขั้นต้นจะเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะใช้ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะธรรมชาติของธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ขั้นต้นที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไข การสร้างนวัตกรรม และการแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป

ระยะที่ 3 การดำเนินการ (Implementation)
ระยะการดำเนินการนี้ เริ่มต้นด้วยการออกแบบหรือการวางแผนงานโดยละเอียด และการเริ่มดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการปรับปรุงจริง JMAC ให้ความสำคัญในขั้นตอนนี้เนื่องจากเป็นหัวใจหลักของงานที่ปรึกษาที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์จริง ในช่วงระยะเวลานี้ ที่ปรึกษา JMAC จะร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยที่ปรึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการเตรียมการและการปฏิบัติการในหน้างานจริง ในระยะการดำเนินการนี้ ที่ปรึกษาจะทำรายงานความก้าวหน้าและนำเสนอผลงานให้ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

ระยะที่ 4 การติดตามงาน (Follow-up)
ในระยะท้ายสุด ที่ปรึกษา JMAC จะทำการติดตามผลงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ได้รับบริการสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนอาจถูกส่งต่อให้แก่ลูกค้าในช่วงระยะการติดตามนี้

p13

I want to contact JMAC

Range of Our Activities