ปรับปรุงคุณภาพ

การทำให้ “งานเสียเป็นศูนย์” ด้วยเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพแบบญี่ปุ่น

ในสถานการณ์ที่มีความกดดันในการแข่งขันเชิงต้นทุน บริษัทต่างมุ่งลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด คุณภาพสินค้าจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า ดังนั้นโจทย์ด้านการปรับปรุงคุณภาพึงต้องพิจารณาทั้งในแง่ของต้นทุนที่เกิดจากการปรับปรุงคุณภาพและระดับคุณภาพสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

เราเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการออกแบบสินค้ามีส่วนสำคัญในการกำหนดคุณภาพสินค้า ด้วยหลักการป้อนงานไปข้างหน้า ‘”feeding forward” ทำให้ช่องว่างเรื่องปัญหาคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบจะถูกกำจัดออกไป

ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือระหว่างกระบวนการทำงาน เทคนิคการบริหารจัดการที่ทำให้เห็นเป็นภาพ (visual management) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเชิงคุณภาพ เป็นส่วนเสริมให้การปรับปรุงคุณภาพให้งานเสียเป็นศูนย์เป็นไปได้จริง

p35

I want to contact JMAC