งานโครงการ

การผลิตสินค้าและบริการตามสั่ง (Tailor-made) ที่จำนวนชิ้นน้อยและมีความหลากหลาย ด้วยความต้องการที่หลากหลายนี้เองทำให้ธุรกิจต้องหาทางออกในแบบที่ต่างออกไป!

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบงานโครงการมีลักษณะเฉพาะเชิงธุรกิจที่ต่างไปจากธุรกิจการผลิตครั้งละจำนวนมาก ทำให้แนวคิดลีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจประเภทนี้ได้ทั้งหมด

จากประสบการณ์และการศึกษากรณีตัวอย่างธุรกิจแบบงานโครงการที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเซีย ทำให้เราได้พัฒนาหัวข้อในการให้บริการคำปรึกษาได้ดังต่อไปนี้ คือ:

• การจัดทำ “ข้อเสนอโครงการแบบจำเพาะ” ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
• การนำเสนอสินค้าที่มีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงต้นทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภายใต้การบริหารจัดการความหลากหลายและความซับซ้อนของเนื้องาน
• การบริหารจัดการเวลา เพื่อการส่งมอบงานตรงเวลา
• การสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันให้อยู่เหนือคู่แข่งขัน
• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเนื้อหาตามสัญญาและคำร้องขอเพิ่มเติมจากลูกค้า เพื่อให้สามารถจบโครงการได้อย่างสมบูรณ์
• การเพิ่มรายรับจากการบริการ

ความจำเป็นในการปรับปรุงเชิงต้นทุน เชิงคุณภาพ หรือเชิงระยะเวลาในการส่งมอบงาน ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของลูกค้าที่ธุรกิจนั้นๆ ดำเนินการอยู่ โดยเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่เรานำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานแบบโครงการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ :
• การออกแบบสินค้าและบริการใหม่ตามความต้องการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Minamoto Sekkei ™)
• การบริหารจัดการความซับซ้อนของงานขาย
• การบริหารจัดการโดยการทำงานในหลายกระบวนการในเวลาเดียวกัน(Setsuban Kanri ®)
• การเพิ่มผลการปฏิบัติงานในการให้บริการ

p31

I want to contact JMAC