การผลิต

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

ต้นทุนการผลิต
การวางแผนและการจัดเตรียมทรัพยากรการผลิตที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตแบบลีน แนวคิดเชิงวิศวอุตสาหการ (IE) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการออกแบบวิธีการและกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นวิธีที่นำมาซึ่งผลิตภาพของสายการผลิตและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรผลิตสูงสุด

การผลิตแบบผสมผสานและขนาดการผลิต (Mixed and Lot Size Production)
ด้วยความต้องการสินค้าที่หลากหลายในตลาด ทำให้วิธีการผลิตครั้งละจำนวนมากถูกแทนที่ด้วยการผลิตสินค้าแบบผสมผสานสินค้าหลายชนิด และด้วยขนาดการผลิตสินค้าครั้งละจำนวนน้อยทำให้ระบบการจัดการผลิตโดยการผสมผสานสินค้าหลายชนิดในหนึ่งสายการผลิตมีการนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้น และด้วยเหตุนี้เองการจัดการสายการผลิตจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วสายการผลิตโดยรวมมีผลิตภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพของกระบวนงาน (Efficient Workflow)
การออกแบบสายและกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการกำหนดประสิทธิภาพของสายการผลิตนั้นๆ ด้วยวิธีการออกแบบงานที่เหมาะสมทำให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักรและการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นได้

ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
เมื่องานและเวลามาตรฐานถูกกำหนดออกมาอย่างชัดเจน และได้มีการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ผลิตภาพแรงงานก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ในที่สุด

ประสิทธิภาพเครื่องจักร (Equipment Efficiency)
ผลลัพธ์ที่ได้จากการผลิตจากความสามารถและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักร เมื่อการบริหารจัดการเครื่องจักรที่เหมาะสมถูกถ่ายทอดให้แก่พนักงานในระดับปฏิบัติการอย่างทั่วถึงผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมกลุ่มย่อยที่เหมาะสม ประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ของเสีย (Defect Quality)
ต้นทุนของเสียไม่เพียงแต่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรสุทธิเท่านั้น แต่ยังลดความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าอีกด้วย การกำหนดจุดตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าจึงเป็นพื้นฐานขั้นต้นในการป้องกันของเสียไม่ให้หลุดออกไปสู่ลูกค้า ขั้นที่สูงขึ้นไปก็คือการลดความเสี่ยงการเกิดของเสียด้วยการกำจัดต้นเหตุของปัญหาของเสีย การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมนับได้ว่าเป็นมุมมองที่สามารถสนับสนุนให้การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าทำได้อย่างครอบคลุม

งานบริการหลัก
> การลดต้นทุนการผลิต
> การบริหารจัดการผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TPm)
> การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
> โปรแกรมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร และทักษะการควบคุม (PEID) and Skill Kanri
> การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
> การวิเคราะห์และควบคุมผลการปฏิบัติงาน (PACs)
> นวัตกรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น (Monodzukuri)
> ออโตเมชั่นแอพลิเคชั่นในโรงงาน
> การออกแบบกระบวนการทำงานและการวางผังพื้นที่
> 5ส และความปลอดภัย

I want to contact JMAC