หลักการทำงานของเรา

วิธีการแบบเฉพาะของ JMAC

เรามุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยยืนอยู่บนหลักการทำงาน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การปรับเปลี่ยนตามลักษณะเฉพาะของลูกค้า
เราคิดบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง และเอาใจใส่ต่อความต้องการ วัฒนธรรมองค์กร และองค์ประกอบเชิงธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

2. วิธีการและเครื่องมือที่เชื่อถือได้
เรามีเทคนิคและองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้ เทคนิควิธีการของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยที่ปรึกษาในญี่ปุ่นและในประเทศสาขาต่างๆ ทั่วโลก  เราประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่ลูกค้าของเราเสมอ

3. การทำงานร่วมกับลูกค้าที่หน้างานจริง
เราประสานความเชี่ยวชำนาญที่มีอยู่เข้ากับประสบการณ์จริงของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  เราร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และดำเนินการจริงกับลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

4. การดำเนินการในภาคปฏิบัติ
เราร่วมลงมือทำกับลูกค้าในทุกขั้นตอนการทำงาน เราลงมือปฏิบัติงานจริง เราให้การร่วมมือและสนับสนุนงานในภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น  เราเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

img289immagine_laterale1342689459JMAC_Europe_Koudate_et_al

I want to contact JMAC

Careers

JMAC Thailand seeks to continue making a contribution to Thailand and South-East Asia countries. We have a wide variety of clients in many industries and so your work will be interesting and challenging. You will use a variety of tools to translate customer requirements into improvement solutions.

> Join us