การดำเนินงานสำนักงาน

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

การประเมินและจัดการต้นทุนแรงงานฝ่ายสนับสนุน
การประเมินผลิตภาพของพนักงานในหน่วยงานส่วนสนับสนุนมีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้การปรับปรุงและการบริหารจัดการต้นทุนทำได้ยาก วิธีการออกแบบงานให้ง่าย การกำหนดกระบวนงานที่ไม่ซับซ้อน การเสริมหน้าที่งานและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และการกำหนดดัชนีมูลค่าให้พนักงานสนับสนุนแต่ละคน ล้วนแล้วเป็นวิธีการในการเพิ่มมูลค่าของพนักงานสนับสนุนเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผลงานที่จับต้องไม่ได้
เนื่องจากงานของหน่วยงานสนับสนุนและผลการปฏิบัติงานนั้นวัดได้ยาก แต่เนื่องด้วยการวัดงานและผลงานของพนักงานและของผู้จัดการนั้นมีความจำเป็นในการปรับปรุงผลิตภาพของงาน เครื่องมือการวัดงานจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ชั้นตอนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบการไหลของกระบวนงานและข้อมูลในองค์กรมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ การออกแบบที่ดีไม่เพียงลดความผิดพลาดอันเป็นธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน แต่การออกแบบที่ดีช่วยป้องกันทั้งความผิดพลาดอย่างง่ายและความผิดพลาดขั้นวิกฤต และทำให้งานมีประสิทธิผลและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย

การบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของสภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันนั้นมีความจำเป็นต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่ในภาวะปกติ ในภาวะช่วงผันผวน หรือในช่วงวิกฤต (อุทกภัย วาตภัย) อย่างไรก็ตาม การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างสถาการณ์หรือการการฟื้นฟูหลังเผชิญสภาวะเสี่ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจุบัน ด้วยวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนความต่อเนื่องกระบวนการธุรกิจสามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการและรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

งานบริการหลัก
> การออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม่ (BPR)
> ความต่อเนื่องกระบวนการธุรกิจ (BPC)
> การบริหารความเสี่ยง
> การบริหารจัดการต้นทุนทางอ้อม (MIC)
> การบริหารจัดการกำลังคนสำนักงาน
> การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสำนักงาน
> การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน (SOP)
> การปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ (EDP)

I want to contact JMAC