การสัมมนา

สัมมนาฟรี!! จัด ณ.วันที่ 27 ก.พ. “การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ Smart Factory และการซ่อมบำรุงขั้นสูง”

บริษัท JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd. มีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานฟรีสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียดการสัมมนาดังนี้

「การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ Smart Factory และการซ่อมบำรุงขั้นสูง」

~ การมุ่งเน้นที่รากฐานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อย่างยั่งยืน~

ผู้จัดงาน :  JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd.

▷ ผู้ที่ประสบกับปัญหาเครื่องจักรบ่อยๆ อยากวางโครงสร้างของงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเสถียรในงาน

▷ บริษัทที่มีเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้รับผิดชอบเครื่องจักรไม่เพียงพอ และอยากหาวิธีการในการจัดสรรทรัพยากรในการซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม

▷ ผู้ที่ขาดทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือต้องใช้เวลาไปกับการเตรียมรายงาน,เตรียมการประชุม, เตรียมชิ้นส่วนอะไหล่ จนทำให้ไม่มีเวลาในงานซ่อมบำรุงที่เพียงพอ

ปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถจัดการให้หมดไปได้

< รายละเอียดของงานสัมมนา >

♦ วันเวลา :          วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019  เวลา 14:00น.-16:30น.

(13:30น. เริ่มลงทะเบียนเข้างาน)

♦ สถานที่จัด :       Double tree by Hilton สุขุมวิท 26

♦ ภาษาที่ใช้ :        ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย (มีล่ามแปลตาม)

* เอกสารที่ใช้ในการสัมมนาเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

♦ ค่าใช้จ่าย :          ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องสมัครเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า)

♦ ช่องทางการสมัคร:  https://goo.gl/forms/SOZmjBWS1Ws9BJBo1

♦ ปิดรับสมัคร :     ภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019

♦ จำนวนที่เปิดรับ :  50 ท่าน

(ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ามามากกว่าที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายในไม่กี่วัน หลังจากวันปิดรับสมัคร)

♦ เหมาะสำหรับ :   Project Leader ผู้ที่สนใจใช้ IoT ในการทำโปรเจ็ค, ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรการผลิต,

ผู้รับผิดชอบในงานซ่อมบำรุง

< โปรแกรมการสัมมนา >

Mr. Atsushi Terada จาก JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd.

▶ Smart factory จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ?

▶ แก้ปัญหาที่หน้างานด้วย IoT Retrofit !

Mr.Katsunori Kanegae, Mr.Yoshiaki Morita จาก JMA Consultants Inc.

Guest Speaker จาก Fujitsu Engineering Technologies Limited  (FETEC)

「ทาง JMAC ได้เข้ามาให้คำปรึกษากับบริษัทเราในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมานานกว่า 50ปี

โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทั่วโลกมีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในกิจกรรมงานซ่อมบำรุงกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ดังนั้นทาง JMAC กับทาง FETEC จึงได้ร่วมกันทบทวนถึงกิจกรรมที่จะยกระดับการซ่อมบำรุงให้อยู่ในขั้นที่สูงขึ้น ซึ่งหัวข้อที่พวกเราอยากจะแนะนำมีดังต่อไปนี้ 」

▷「การซ่อมบำรุงแบบสัมฤทธิ์ผล」และ「การซ่อมบำรุงแบบไม่สัมฤทธิ์ผล」

▷  รูปแบบของ JMAC ในเรื่อง「ขั้นตอนในการสร้างระบบซ่อมบำรุงและการปฏิบัติจริง」

▷ ขั้นตอนในการสร้างระบบข้อมูลงานซ่อมบำรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและการปฏิบัติจริง

▷ วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี

▷ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการซ่อมบำรุง TPM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสัมมนา แล้วพบกันในงานครับ

――――――  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมมนาได้ที่   ――――――――

JMA Consultants (Thailand) Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น :  Ms.Mari Hata (สามารถติดต่อภาษาไทย)

Mobile: + 66-(0)85-489-3668 E-Mail: mari_hata@jmac.co.th

เจ้าหน้าที่คนไทย :  Mr.Arnon

Email: arnon@jmac.co.th

――――――――――――――――――――――――――――

※ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้เข้าร่วมสัมมนาที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

※ เนื้อหาของสัมมนาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Date :

27th FEB 2019