ภาคการผลิต

ประสบการณ์ของ JMAC ในภาคการผลิต

JMAC กำเนิดในประเทศญี่ปุ่นภายใต้พันธกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น  เราตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมในแต่ละแห่งและแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน แต่ถึงกระนั้นเครื่องมือพื้นฐานที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ยังคงใช้งานได้อย่างแพร่หลาย โดยสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือการปรับใช้เครื่องมือวิธีการของเราให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและลูกค้าแต่ละราย

ในทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตั้งแต่การผลิตเครื่องจักรกลจนถึงการผลิตสินค้าแฟชั่น หรืออาหารและเครื่องดื่ม ล้วนแล้วแต่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่เรามีประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนาน  และประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำให้เราเรียนรู้ว่าความสามารถในการแข่งขันสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยระบบการผลิต การออกแบบ และการบริหารจัดการธุรกิจและขั้นตอนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการต้องมุ่งให้ความสำคัญกับเป้าหมายของบริษัท โดยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็น:

• การผลิตครั้งละจำนวนมาก (Mass production) หรือการผลิตซ้ำ (repetitive)
• การผลิตครั้งละจำนวนน้อย (Small batches) หรือการผลิตสินค้าเฉพาะ (customized product)
• การผลิตตามคำสั่ง (Make to order)
• การผลิตตามฤดูกาลหรือตามการรณรงค์เฉพาะช่วงเวลา

ในขณะที่ อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนเข้มข้น มีการลงทุนในเครื่องจักรราคาแพง จะมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการบำรุงรักษาทวีผล (TPM)   ส่วนอุตสาหกรรมที่มีการประกอบชิ้นส่วนโดยใช้แรงงานเป็นหลักจะมุ่งให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน (อาทิ เทคนิคการไหลงานทีละชิ้น หรือ One Piece Flow, Kanban และ 5ส เป็นต้น)

คำตอบสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่อคำถามที่ว่าควรจะนำเอาวิธีการผลิตแบบโตโยต้ามาเป็นต้นแบบในโรงงานของตนเองหรือไม่ วิธีการผลิตแบบลีนอาจไม่ใช่ตอบที่ถูกต้องเสมอไป วิธีการผลิตแบบลีนอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบเฉพาะของคุณเท่านั้น

140926 AMATA

I want to contact JMAC