JMAC แคมป์

มุมมองของ JMAC เกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม
Dōjō เป็นภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ Dō แปลว่า ทาง (แนวทาง) และ Jō แปลว่า สถานที่ เมื่อรวม 2 คำเขาด้วยกัน จะหมายถึง สถานที่ที่ใช้ฝึกปฏิบัติ ฝึกฝน เพื่อให้ชำนาญตามแนวทางที่ต้องการ

Dōjō ในภาษาญี่ปุ่นจะหมายถึงสถานที่ที่ใช้ฝึกปฏิบัติของพระสงฆ์เช่นวัด หรือ การฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวเช่นโรงยิม ในกรณีของ JMAC นี้เราหมายถึงสถานที่ที่ใช้เรียนรู้วิธีการและฝึกฝนเพื่อให้มีประสบการณ์

JMAC ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม และเราเชื่อว่าการฝึกอบรมตามแนวทางของเราจะช่วยพัฒนาเพิ่ม “คุณค่า” ให้กับบุคลากรในองค์กรได้ ในมุมมองของเราการฝึกอบรมไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ทฤษฎีหรือการเรียนรู้เฉพาะในทางปฏิบัติ การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงความรู้ทางด้านทฤษฎีกับการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละบทเรียนที่ได้รับ

 

24-4-2557 13-33-20 

กิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของเราคือการให้คำปรึกษาในการจัดการด้านการดำเนินการ ดังนั้นคอร์สฝึกอบรมที่เรา (JMAC) นำเสนอจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากิจกรรมด้านต่าง ๆ ในบริษัทของท่าน ด้วยเหตุผลนี้เราจึงได้พัฒนาคอร์สอบรมซึ่งเป็นการใช้วิธีการพื้นฐานในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านซึ่งมีความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบแนวคิด เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ


24-4-2557 13-34-21
 

001

I want to contact JMAC