JMAC ประเทศไทย

ให้คำปรึกษาบนพื้นฐานข้อเท็จจริง

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งสาขาประเทศไทยครั้งแรก ในปี พ.ศ.2540 โดยคุณโยชิอากิ มาคิโน โดยในระยะเริ่มต้นเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TPM: Thailand Management Association) และ บริษัทที่ปรึกษาสมาคมการบริการจัดการประเทศญี่ปุ่น (JMAC: Japan Management Association Consultants) ต่อมาในปี พ.ศ.2551 เราได้ขยายของเขตการให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมขอบเขตการบริการในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เราเป็นหนึ่งในสาขาของ “บริษัทที่ปรึกษาสมาคมการบริการจัดการประเทศญี่ปุ่น” หรือ JMAC ซึ่งมีสาขาตั้งอยู่ทั่วโลก ตราบจนถึงปัจจุบันเรามีจำนวนลูกค้าที่ให้บริการกว่า 2,000 บริษัททั่วโลก แนวทางการให้คำปรึกษาของเราโดดเด่นด้วยวิธีการแก้ไขและปรับปรุงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และมีขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรมมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ผู้บริหารและทีมงานที่ปรึกษาของเรามุ่งมั่นปฏิบัติพันธกิจในการเสริมสร้างและพัฒนางานบริการโดยลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ทั้งงานบริการด้านการกำหนดกลยุทธ์ งานปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน งานสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตและการวิจัยพัฒนา งานด้านการขาย และงานการบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

ประวัติของเรา

การก่อตั้ง JMAC ประเทศไทยเป็นหนึ่งในก้าวแห่งการเติบโตของเรา หลังจากที่ JMAC ได้เริ่มก่อตั้งสาขาแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2485 ภายใต้สมาคมการบริการจัดการแห่งประเทศญี่ปุ่น JMA (Japan Management Association) จวบจนถึงปัจจุบันเรายังคงเป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการในกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่า JMAC มีบทบาทสำคัญในก้าวแห่งความสำเร็จของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในเวทีการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาประเทศและในระดับสากล

หลังการสิ้นสุดสงครามโลก JMAC ยังคงมุ่งมั่นฟื้นฟูและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยนำองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ ไปใช้พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น จนทำให้วิธีการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก JMAC เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยต้า (หรือ Toyota Production System: TPS) ซึ่งเป็นที่มาในการพัฒนาเทคนิคที่มีชื่อเสียง อาทิ การผลิตแบบทันเวลา (Just in Time) การผลิตแบบลีน การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร (SMED) และแผนงานที่มองเห็นได้ Visible Planning® เป็นต้น

Our history 2

p02

I want to contact JMAC

JMAC History


Read our long history at:


https://global.jmac.co.jp/about/ourjourney/