การพัฒนาบุคลากร

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

การสนับสนุนให้พนักงานคิดเชิงนวัตกรรม
การคิดเชิงนวัตกรรมของพนักงานเป็นเสมือนกระสุนที่ยิงไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จขององค์กร ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของพนักงาน พนักงานที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีชีวิตขององค์กร เพราะพนักงานเหล่านั้นสามารถเติบโตและหล่อเลี้ยงองค์กรให้มีชีวิตอยู่ได้ และองค์กรมีทรัพย์สินที่มีชีวิตนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลได้อย่างต่อเนื่อง

การวางแผนพัฒนาทักษะและกำลังคน
ความมั่นคงและการได้เปรียบเชิงทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่บริษัทชั้นนำต่างๆ ให้ ความสำคัญ ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในเชิงปริมาณและคุณภาพมีความสัมพันธ์ต่อผลสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพราะกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดจะสัมฤทธ์ผลได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างชาญฉลาด ดังนั้นการวางแผนกำลังคนและการออกแบบตารางทักษะกำลังคนในวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

การสร้างบรรยากาศในองค์กร
คุณลักษณะและพฤติกรรมองค์กรสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลประกอบการองค์กรได้เป็นอย่างดี การสร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะบรรยากาศในการทำงานส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

งานบริการหลัก
> การวางแผนพัฒนาบุคลากร
> การจัดทำตารางเงินเดือนและทักษะพนักงาน
> ระบบการบริหารจัดการทักษะ
> การสร้างนวัตกรรมของพนักงานที่ใช้ความรู้เข้มข้น (KI)
> การสร้างบรรยากาศในองค์กร

I want to contact JMAC