ลดต้นทุน

ลดต้นทุน

การลดต้นทุนไม่ได้หมายความถึงการตัดค่าใช้จ่าย

ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน การลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  แต่การตัดค่าใช้จ่ายบางรายการอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงต้นทุน   กิจกรรมการลดต้นทุนต้องประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานควบคู่ไปกับการมุ่งหวังประสิทธิผลจากการปรับปรุงไปพร้อมกัน  ด้วยเหตุผลนี้เองการลดต้นทุนจึงต้องมุ่งเน้นการลดความสูญเสีย (หรือ MUDA ในภาษาญี่ปุ่น) และเพิ่มมูลค่าของงานไปพร้อมกันได้ เพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะไม่ลดลง

จากประสบการณ์ที่ปรึกษา เทคนิควิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานพร้อมกับการสร้างประสิทธิผลของงานนั้นสามารถทำไปพร้อมกันได้  เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การหาและการพัฒนาตลาด การทำงานของฝ่ายสนับสนุน และหน่วยงานบริการต่างๆ

p34

I want to contact JMAC