กลยุทธ์องค์กร

ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
ด้วยความซับซ้อนของปัญหาในการบริหารจัดการธุรกิจ และด้วยคู่แข่งขันที่มีจำนวนและมีกลยุทธ์ธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้การได้มาซึ่งทางออกในการบริหารจัดการธุรกิจที่เหมาะสมทำได้ยากกว่าในอดีต การทำความเข้าใจปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิธีการบริการจัดการกับปัญหา ทั้งนี้การกำหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจเป็นสำคัญ

ความผันผวนของโอกาสในธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยรองรับความผันผวนทางธุรกิจ ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องคิดจากมุมมองความเป็นไปและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

หน่วยงานที่ไม่ตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันของธุรกิจ
การจัดทำระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการออกแบบผังองค์กรส่งผลต่อผลกำไรทางธุรกิจ หน่วยงานบางหน่วยงานที่อาจทำหน้าที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือไม่ตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย หน่วยงานที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันต้องมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถความยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย

งานบริการหลัก
> กลยุทธ์องค์กร
> การวางแผนเชิงกลยุทธ์
> การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)
> การปรับปรุงหน้าที่ขอองหน่วยงานในองค์กร
> การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

I want to contact JMAC