JMAC-Thailand and Sasin Management Consulting (SMC) Sign for Alliance

JMAC Thailand และ Sasin Management Consulting (SMC) ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานจุดแข็งของกันและกัน ในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิธีการและเชิงกลยุทธ์ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าภายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวได้มีการแสดงผลการสำรวจที่ JMAC Thailand และ SMC ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ในหัวข้อ “Gaining from sustaining competitive advantage” ผลการสำรวจแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทสัญชาติไทยและญี่ปุ่น ตระหนักว่าการพัฒนาผู้จัดการระดับกลางเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในขณะนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของ JMAC Thailand และ SMC ที่ว่า ความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการพัฒนาสมรรถนะของผู้จัดการระดับกลางอย่างมีประสิทธิผล

Date :

November 23rd, 2009